eshop.velorama.cz

2011Obchodní podmínky


 

Obchodní podmínky www.velorama.cz provozovatel Ladislav Bláha Velorama.cz, Na Skalkách 272/17, Klecany 25067

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.velorama.cz provozovaném společností Ladislav Bláha Velorama.cz, Na Skalkách 272/17, Klecany 25067, IČ 66462452. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ladislav Bláha Velorama.cz, Na Skalkách 272/17, Klecany 25067, IČ 66462452, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákonem č. 40/1964 Sb., dále jen „ObčZ“) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákonem č. 634/1992 Sb., dále jen „Zos“). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • „Prodávající / Dodavatel “ je. je osoba Ladislav Bláha Velorama.cz, Na Skalkách 272/17, Klecany 25067, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

 • Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
 • Kupující může zrušit objednávku před expedicí zboží emailem na adrese ladislav.blaha@velorama.cz. Jestliže je objednávka již ve fázi expedice, není možné objednávku tímto způsobem zrušit.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.velorama.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
 • U zboží, které není označeno skladem nemusí být i veškerou péči věnovanou aktualizaci sortimentu zboží již v nabídce dodavatele nebo se již nevyrábí. V takovém případě bude kupující neprodleně emailem nebo telefonicky kontaktován ohledně dalšího postupu. Veškeré již uhrazené platby budou v případě zrušení takovéto objednávky neprodleně vráceny.

Ochrana osobních údajů

Kupující dává výslovný souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů společností Ladislav Bláha Velorama.cz, Na Skalkách 272/17, Klecany 25067, zejména souhlas ke shromažďování a zpracování údajů pro účely identifikace kupujícího vedoucí ke správnému a včasnému doručení objednaného zboží. Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému internetového obchodu a prodávající se současně zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků budou plně zabezpečeny proti zneužití, data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, zejména má právo na jejich opravu. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat na adrese správce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Cena

Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Cena je pro spotřebitele uvedena vždy jako konečná, včetně příslušné sazby DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a kupující má možnost se s ní seznámit před odesláním objednávky).

Způsob platby –

Předem na účet

Při platbě předem na účet je nutné aby peníze byly připsány na účet číslo:

s variabilním symbolem vygenerovaným při objednání zboží v elektronickém obchodu. V opačném případě je objednávka považována za zrušenou.

Dobírkou

Platba za zboží je placena smluvnímu přepravci dle jeho obchodních podmínek.

Platba Platební kartou, Platba Online bankovním převodem

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu Platba Kartou a Platba online bankovním převodem, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti AGMO a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Platba hotově

Pouze při převzetí zboží na prodejně je možná platba hotově či jiným způsobem, který umožňuje prodejna. Informace o způsobech plateb na jednotlivých prodejnách jsou uveřejněny na webových stránkách www.velorama.cz

Způsob doručení

Osobní převzetí

Objednané zboží je možné si vyzvednout v otevírací době na naší prodejně. Přesnou otevírací dobu a adresu naleznete v sekci kontakty. Objednané zboží je pro kupujícího k dispozici na naší prodejně po dobu 14 dní ode dne kdy je kupujícímu zaslán email informující o připravenosti zboží na provozovně.

Doručovatelská služba

Při výběru doručení prostřednictvím doručovatelské služby jsou zásilky rozesílány službou společnosti PPL. Podmínky doručení se řídí Obchodními podmínkami společnosti PPL.

Česká pošta

Při výběru doručení prostřednictvím doručovatelské služby jsou zásilky rozesílány službou Obchodní balík společnosti Česká pošta s. p. Podmínky doručení se řídí Obchodními podmínkami společnosti Česká pošta s. p.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně (písemná forma zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. (Pozn.: Peníze je možné vrátit též v naší prodejně.  Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme spotřebiteli zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží ani jako způsob řešení reklamace!

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, především je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, nejlépe včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Případnou kompenzací však není jinak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá v souladu s § 53 odst.8 Obž.Z v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tento však může kdykoliv odvolat.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20. 7. 2011 a jsou platné do odvolání.

 

MDQxNWVm